ایران آروین

بیش از ۱۰.۰۰۰ نفر نیروی انسانی

درباره ایران آروین

 

نیروی انسانی

 

نیروی انسانی ایران آروین سرمایه ای بی بدیلی است که همواره موجب رشد و شکوفایی این شرکت از ابتدا تاکنون بوده و با توجه به تنوع و گستردگی پروژه ها در سراسر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ایران آروین ۱۲۰ نفر در دفتر مرکزی و دفتر پروژه ها واقع در شهر تهران و بیش از ۲۵۰۰ نفر  دردفاتر کارگاهی، انبارها و سایتهای پروژه ها حضور دارند.

این درحالی است  که با احتساب پیمانکاران فرعی و سازندگان داخلی و خارجی طرف قرارداد با این شرکت، بیش از ۱۰.۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با پروژه های در دست اجرای ایران آروین مشغول به فعالیت می باشند