اجرای کارهای ساختمانی تکمیلی نیروگاه سیکل ترکیبی قم

porj-tarkibighom

عملیات اجرایی پروژه شامل:

انجام کارهای تکمیلی و باقیمانده سیویل و ساختمانی مربوط به تبدیل نیروگاه گازی موجود قم به سیکل ترکیبی که در برگیرنده چهار واحد دیگ بخار بازیاب، دو واحد توربین بخار و کندانسورهای خنک شونده به وسیله هوا ساختمان تصفیه خانه آب و کلیه ناسیسات وابسته می باشد. کار شامل حدود 15000 متر مکعب عملیات خاکی 1000 متر مکعب عملیات بنایی مختلف 4000 متر مکعب بتن ریزی 400 تن کار های فلزی 20000 متر مربع آسفالت محوطه و جاده ها بالغ بر 15000 متر طول نصب لوله های مختلف بوده است.

porj-tarkibighom2
محل اجرای پروژه:

قم

کارفرما:

سازمان برق نطقه ای تهران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.